KATAS

PIAN NIDAN

SENSEI ALVARO SOSA  Bassai

PIAN SHODAN

HANSHI OHMINE   Seienchin

HANSHI OHMINE

HANSHI OHMINE   Yugojitsu

HANSHI OHMINE  Kimenokata (gedan)

HANSHI OHMINE IDORI

JIUJITSU

ARMAS

Tantou kihon I

Tantou Kihon II

ROTURA BO