top of page

KATAS

PIAN NIDAN

PIAN SHODAN

SENSEI ALVARO SOSA  Bassai

HANSHI OHMINE   Seienchin

HANSHI OHMINE

HANSHI OHMINE   Yugojitsu

HANSHI OHMINE  Kimenokata (gedan)

HANSHI OHMINE IDORI

JIUJITSU

ARMAS

Tantou kihon I

Tantou Kihon II

ROTURA BO

bottom of page